පුවත්

  • කුඩා ක්රියා සිට මහා ආදරය

    2018 අෙපේල් මස 1 වන දින, අපේ සමාගමේ සේවකයින් තුනක්, Zhang Haishan, Zhang ලී සහ හොංකොං Delin කොටසක් Yuyang ආදරය සේවා ස්ථානය තුළ කරුණාව ක්රියාකාරකම් විය. ඔවුන් පළමු Houliang ගම (Licha නගරය, Jiaozhou නගරය) ජීවත් වන කිසිදු පවුලේ වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකු පැමිණ, ඔවුන් දිනපතා necessiti ගෙන ...
    වැඩිදුර කියවන්න
WhatsApp Online Chat !