ព័ត៍មាន

  • ក្ដីស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងពីសកម្មភាពខ្នាតតូច

    នៅថ្ងៃទី 1 ខែមេសាឆ្នាំ 2018 បុគ្គលិកបីនាក់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង, លោក Zhang Haishan លោក Zhang Li និងហុងកុងគំនូសព្រាងបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពករុណាស្ថានីយ៍សេវានៅ Yuyang សេចក្តីស្រឡាញ់។ ពួកគេបានមកទស្សនាជាមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់នៃគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងភូមិ Houliang (Licha ក្រុងទីក្រុង Jiaozhou) គ្មានដំបូងបាននាំពួកគេចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃ ...
    អាន​បន្ថែម
WhatsApp Online Chat !